SMART-100

1. SMART-100 công trình Bungdang Heritage.

 

2. SMART-100 công trình Chungbuk National Training Center.

 

 

3. SMART-100 công trình Geoje Guest House.

 

4. SMART-100 công trình Kyungju Art Center.

 

5.   SMART-100 công trình Namseoul University.

 

6.  SMART-100 công trình Songdo Green Walk (Posco E&C).

 

7.  SMART-100 công trình Suwon Digital Center.

 

8.  SMART-100 công trình The sharp Star city.

 

9.  SMART-100 công trình Yeoju Primere Outlet