SMART-GAURD

1.SMART- guard công trình-  Anyang Hogye Purgio

 

2. SMART- guard công trìnhBucheon Gaeun Hospital

 

3. SMART- guard công trìnhCheonan Buldang Purgio

 

4. SMART- guard công trình -Coex Remodeling

 

5. SMART- guard công trình- Huengduk IT Valley

 

6. SMART- guard công trình Indukwon IT Valley

 

7. SMART- guard công trìnhSeoul Intergrated Freight Terminal

 

8. SMART- guard công trình - Sihueng Baegot SK View

 

9. SMART- guard công trìnhYoungJong Sky City